Mangfold og gjensidig respekt

Barna i Skonnordtjernet barnehage skal oppleve respekt, trygghet og sosial tilhørighet

Rammeplanen sier:

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få vite at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskaet. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. 

Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.

Familien er det viktigste i barnas liv. Barn har behov for å bli trygge på sin egen historie og identitet, men også det å bli kjent med andres historie.

Menneskesynet vårt bygger på verdier forankret i menneskerettighetene. FNs Barnekonvensjon sier at alle er like mye verdt. "Alle abrn har rett til beskyttelse mot sikrimineriing". Ingen barn skal diskrimineres og bli dårlig behandlet av andre. Det har ingen betydning og barnets foreldre har, om barnet er jente eller gutt, hvilket språk barnet snakker, hvilken gud barnet tror på, om barnet har en funksjonshemming eller om barnet er rikt eller fattig. 

Her er et eksempel på hvordan vi jobber med mangfold i vår barnehage:

Mangfold i familier