Vennskap og fellesskap

I Skonnordtjernet barnehage skal vi legge til rette slik at alle barna skal få muligheten til å utvikle vennskap. Å få en venn og være en venn er noe av det viktigste i et barns liv. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring.

Rammeplanen sier:
I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i et positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.

                 

Vennskap gagner utvikling. Barn som har gode venner allerede før de begynner på skolen, klarer seg bedre enn de som ikke har jevnaldrende venner. De har bedre psykisk helse og mindre risiko for å bli mobbet. Men vennskap kommer ikke alltid av seg selv, og noen ganger trenger barna hjelp fra de voksne både for å skape relasjoner og for å inkludere andre barn i fellesskapet.

Vennskap bidrar også positivt til å styrke barnas selvfølelse. Det å kunne etablere vennskap og opprettholde vennskap ses på som en faktor i sosialiseringsprosessen. Samtidig er det en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling. Vennskap kan være med på å motvirke mobbing.

  

Gjennom observasjoner og barnesamtaler vil vi i vår barnehage kartlegge om barna opplever å ha en venn. Dag Nome retter blikket mot flyktige hit-og-dit-relasjoner , som er en naturlig samværsmåte for barna, når han snakker om vennskap mellom barn. Disse relasjonene gir mange og varierende sosiale erfaringer. Gjennom å la det flyte litt i barnehagen kan vi gi rom for mer åpne og fleksible vennskapsrelasjoner og anerkjenne disse.

 

Lek og vennskap blant de yngste barna

Vårt mål er at vi skal forstå og legge til rette for at toddlerkulturen skal kunne få utvikle seg til glede for barna . Vi skal forstå, anerkjenne og legge til rette for at de yngste barna får utvikle sine vennskapsrelasjoner. 

Det er de yngste barna (1 og 2-åringene) som omtales som toddlere - de de som stabber og går. 

Vennskapet er mangesidig og det er komplekst. For de yngste barna vil det å ha en venn innebære en nærhet og en tilknytning. Samtidig innebærer det indirekte å ha avstand til andre. En vennskapsrelasjon rommer både glede over å være sammen, glede over felleskapsfølelsen, opplevelsen av å skape mening sammen, felles humor - men også konflikter, utestengelse, fortvilelse over ikke å få være med, sorg og savn. Dette sier noe om vennskapets dialektikk. For de minste barna kan vennskapsrelasjonen skifte karakter i løpet av året.

                  

Fellesskapet

  • fellesskapsfølelsen styrkes gjennom å gjøre noe sammen
  • det inkluderende, gode fellesskapet for barna hviler på en grunnleggende tanke om at alle er velkomne som de er, men at ikke alle fromer for atferd blir akseptert
  • det inkluderende fellesskapet har plass til alle