Samarbeidsutvalget

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf, barnehageloven §1.

I vår barnehage har vi et samarbeidsutvalg bestående av fire foreldrerepresentanter, hvorav to varamedlemmer, to representanter fra de ansatte samt styrer og eier.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende , kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidet skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. (Rammeplan s. 30)

Intensjon med samarbeidsutvalg og foreldreråd er at disse ordningene skal gi mulighet til å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. (Rammeplan s. 30)

Hver år velges det inn en til to nye foreldrerepresentanter og en represenatnt fra de ansatte, disse sitter i samarbeidsutvalget i to år.

Det avvikles møter ca annenhver måned hvor aktuelle saker fra barnehagen tas opp, som for eksempel innhold på foreldremøter, brukerundersøkelser og årsplan. Årsplan skal fastsettes og godkjennes av samarbeidsutvalget.