Forebyggende arbeid mot mobbing

Barna i Skonnordtjernet barnehage skal ha et godt og inkluderende miljø med nulltorelanse for mobbing. Ingen barn skal utsettes for mobbing eller krenkende ord og handlinger verken av andre barn, ansatte eller andre voksne. Vårt mål er at vi skal ha et miljø som er preget av fellesskap og vennskap og et åpent og godt samarbeid med barnas hjem. Vi er tilstedeværende voksne som veileder og støtter barna i deres lek og samhandling og vi skal jobbe systematisk for å utvikle barnas sosiale kompetanse.

Forskning viser at mobbing foregår i barnehagen. Vi må ta mobbebrillene på og erkjenne at mobbing kan forekomme  i vår barnehage. Vi trenger felles forståelse og kunnskap på området, slik at vi kan jobbe forebyggende og vite når vi skal gripe inn for å hindre at uheldige mønstre får etablere seg i barnegruppa. Fra 2015 har vi jobbet med forebyggende arbeid mot mobbing som et utviklingsprosjekt i hele personalgruppa.

Ingrid Lund sier at når et barn mangler muligheter til å inngå sosiale allianser med andre barn eller med en gruppe, øker usikkerheten, og sjansen for å bli utsatt for mobbing er stor. Det manglende handlingsrommet utnyttes av motparten, og det er denne situasjonen som forstås som mobbingens start. 

 

Sosial eksklusjonsangst:

Sosial eksklusjonsangst forstås som sosiale prosesser på avveie. Mennesker er avhengige av å tilhøre et fellesskap. Når menneskers tilhørighet til fellesskapet trues, oppstår angsten fo å bli utestengt. Angsten frembringer forakt og avsky for et gruppemedlem, som stemples som annerledes. Den utstøtte mister sin posisjon i gruppa. Redselen for å utestenges fra et fellesskap kan være drivkraften for å mobbe. Hensikten er ikke å gjøre andre vodt eller ødelegge vennskap, men å sikre sin egen tilhørighet til gruppa.                                          (Ingrid Lund og Mai Britt Helgesen)

 

I bunn for alt ligger relasjon. Barns utvikling og læring er i stor grad avhengig av kvaliteten på den relasjonelle kontakten de tilbys. Barns hjerne formes av gjentatte samspillsmønstre om de er gode eller dårlige, og dette gjenspeiler seg i toleransevinduet vårt. En god relasjon mellom barn og voksne er avgjørende for å lykkes.                 (Arne Holte)

Vi jobber systematisk gjennom hele året med sosial kompetanse - daglig, her-og-nå og knyttet opp mot filosofiske samtaler.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. (Rammeplan fr barnehager).

 

Sosial kompetanse består av ulike sosiale ferdigheter som er vesentlig å mestre:

  • Empati og rolletaking handler om å kunne leve seg inn i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker.
  • Prososial atferd er positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre
  • Selvkontroll vil si å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser og å takle konflikter
  • Selvhevdelse handler om hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang
  • Lek, glede og humor er viktig for å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke leksignaler og la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro

I vår barnehage skal filosofiske samtaler ta utgangspunkt i sosial kompetanse og bygge på dette. Målet er at barna skal kunne mestre disse sosiale ferdighetene. Vi ønsker å gi hvert barn en opplevelse av og bli sett, hørt og tatt vare på. 

 

Vennskap mot mobbing 

Vennskap forebygger mobbing og voksne spiller en avgjørende rolle som brobyggere og rollemodeller. Vi voksne har ansvar for å legge til rette for at barna skal danne gode vennskap og kunne opprettholde vennskap. 

Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Å få en venn og være en venn er noe av det viktigste i et barns liv. De voksne skal legge til rette slik at barna kan bygge gode relasjoner til hverandre. Vennskap kommer ikke av seg selv og noen ganger trenger barna hjelp fra voksne både for å skape relasjoner og for å inkludere andrebarn i fellesskapet. 

Fellesskapsfølelsen styrkes gjennom å gjøre noe sammen. Det inkluderende, gode fellesskapet for barna hviler på en grunnleggende tanke om at alle er velkomne som de er, men at ikke alle former for atferd blir akseptert. Det inkluderende fellesskapet har plass til alle.