Livsmestring og helse

Vi skal styrke barnas gode selvfølelse ved å øke bevisstheten og kunnskapen til personalet og foreldre om barns psykiske og fysiske helse.

Dette sier Rammeplanen:

Barnehagen skal ha et helsefremmede og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi og forebygge mobbing og krenkelser. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvkling.

Det viser seg at forskjellene i samfunnet er økende når det gjelder aktivitet og inaktivitet, og det er nødvendig å stimulere alle barn til økt fysisk aktivitet. Dessuten er uteaktivitetet i barnehagen en garanti for dagslys.

I Skonnordtjernet barnehage har vi et fantastisk flott turmiljø i nærmiljøet vårt. Her ligger alt til rette for gode naturopplevelser og motoriske utfordringer både sommer og vinter. Vi vil at barna skal få gode naturopplevelser med det å være ute i alle årstider og bli glade utebarn. Det å være ute og bruke naturen som leke- og læringsarena bidrar til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

Med naturen som lekearena vil vi gjennom friluftsliv og skoggrupper styrke barnas fysiske og psykiske helse. Gjennom voksnes nærvær, tilstedeværelse og trygghet skal vi være barnas støttende stillas. Vi skal være en arena for daglig fysisk aktivitet, og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Vi skal også ivareta barnas behov for lek, fremme vennskap og fellesskap.

Forskning sier at bruk av friluftsliv i barnehagen gir økt trivsel, bedre sosialt miljø med færre konflikter mellom barna, samt styrker den fysiske og psykiske helsen.

    

Livsmestring ivaretas i mestringsmiljøer, og ikke i prestasjonsmiljøer. Barn skal ikke være flinke, men de skal mestre livet sitt litt etter litt, hver dag. Barn trenger å vite at de er verdifulle, uavhengig av hva de presterer. Når vi ivaretar deres verdighet, styrker vi også barnas psykiske helse. Når barn får vokse opp i miljøer hvor de trives og føler seg trygge, får de god psykisk helse. Og det er vi voksne som er ansvarlige for hvordan barn har det!

                

For barna vil framtida bringe endring. De må lære seg til å løse problemer, tenke kritisk og gjøre ting på andre måter. De vil møte motgang, og de vil måtte finne ut hvordan de skal takle det. I dag er det mange barn og unge som sliter psykisk. Og det å kunne sette ord på følelser, å ha et godt utviklet "følelsesspråk" er både forebyggende og en hjelp når utfordringer og kriser oppstår. I vår barnehge jobber vi med filosofisamtaler nettopp for å gi barna et verktøy slik at de kan håndtere egne følelser, stille spørsmål og lytte til andre.