Lek

Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagehverdagen. Vi skal gi barna muligheten til mange og varierte lekmuligheter inne, ute og på turer i nærmiljøet, i skog og mark.

 Rammeplanen sier:

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for en sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engesjement gjennom lek - alene og sammen med andre.

Leken er den dominerende aktviteten for barn, den har en egenverdi i seg selv og den er en viktig side ved barnekulturen. Barn liker å leke, de forbereder seg til voksenlivet gjennom leken og den hjelper barnet til å forstå sitt eget liv. Leken er indremotivert og engasjerende i seg selv. Lek er en allsidig aktivitet som raskt endrer karakter, fra alvor til glede, fra fantasi til utpredet rutine. 

Leken utvikler seg gjennom stadier, fra først å være alenelek der barna imiterer egne oppleveleser og erfaringer. Så begynner barna å leke ved siden av hevrandre - parallellek. Her leker de med tingene som er tilgjengelige, men snakker lite sammen om det de gjør. Etterhvert samhandler barna mer og mer, de snakker sammen om det de skal gjøre, og inntar forskjellige roller - rollelek.


Vi i Skonnordtjernet barnehage mener at å skape gode vilkår for lek handler mest om at voksne har respekt for leken og ser hva som skjer i samspillet med barna. Vi voksne skal være tilgjengelige og tett på barna i leken, delta aktivt selv og observere hva som foregår.  Vi skal fange opp hva barna interesserer seg for og bygge lekmiljøer og lektemaer ut fra det. Å arbeide med et lektema innebærer blant annet at de voksne spiller rollefigurer og utdrag fra handlinger for å skape en felle lekeverden. De voksnes spill er avgjørende for at lekeverdenen blir skapt og lekens roller utviklet. En felles lekeverden bidrar til å utvikle barnas lek.

                                        

Det vil alltid være barn som trenger hjelp og da skal vi voksne være der og støtte opp om de barna som trenger hjelp til å komme inn i leken. Vi skal sette av tid til barnas frilek, og gi barna muligheten til mange og varierte lekemuligheter inne, men også ute på tur i nærmiljøet og i skog og mark. Vi bruker blant annet eventyr, historier og fortellinger med konkreter, dramatisering o.l. for å lede barna frem mot rolleleken.

 

Noen typer leker er mer styrt av regler og konrekte mål. Regellek er lek hvor det er regler fo hvordan leken skal gjennomføres. En viktig del av barnekulturen er nettopp regler og definisjoner på hva som er lov. Gjennom å leke blant annet "Haien kommer" blir barna kjent med egne, andre og fellesskapets muligheter og begrensninger. Disse lekene gir også en enkel vei til fysisk aktivitet, og til et godt samspill mellom store og små. Ved å møtes i leken og dele glade øyeblikk, skaper vi et godt grunnlag for relasjoner.


"Rødt lys":

De minste barnas lek

Toddlerkulturen, som er små barns form for lek, er konsentrert rundt store elemnter som sofa, sklie, hoppemadrasser korridorløpng m.m. De små har lite språk, og dermed en kroppslig fremtreden. Barna trengerikke veksle blikk for å sette i gang med toddlerlek, de bare fornemmer den. 


Kjenntegn ved toddlerlek er herming, gjentakelser, latter, den er lystbetont og varer over tid, det er lite konflikter og hele barnegruppa kan bli inkludert - og det kan være mye lyd.

 

Ferdigheter barn trenger for å leke med andre barn:

  1. Kunne sette ord på egne initiativer ("Jeg skal sykle")
  2. Kunne registrere initiativ fra andre
  3. Kunne stoppe egne initiativ for å ha fokus på noen andres initiativ
  4. Ha utviklet et selvbildeog kapasitet til selvregistrering
  5. Kunne velge ut fra egne initiativer ("Er dette en riktig måte å handle på i dette øyeblikket?")
  6. Kunne se rundt seg og absorbere sosial infomrajson
  7. Kunne ha overblik i leksituasjon
  8. Kunne lage lekelyser og dele dem med andre barn
  9. Kunne vise non-verbale følelser til andre barn
  10. Kunne være oppmerksom på andre barns non-verbale initiativer og vise at en har oppfattet dem

 

Rommet som den tredje pedagog

Dette er rom som inspirerer til lek og læring, med kroker og verksteder som skal være selvinstruerende, rikt utstyrt og oversiklige. Rekvisitter og materiell bør inspiere barna til lek og aktivitet, og barna kan hjelpe seg selv og andre. Når barna kommer inn i et rom, skaffer de seg oversikt over rommet. De ser etter muligheter for lek og aktivitet. Rommene og utvalget av rekvisitter, materiel, verktøy og leker forteller barna hvor de kan være og hva de kan holde på med. Det skal være innbydende, spennende, gi utfordringer og inspirere til krestiv lek, aktivitet og samhandling.


                                                            Passkontroll før sydentur