Barns medvirkning

Vårt mål er at barna skal få mulighet til å si nor om din hverdag i barnehagen.

Rammeplanen sier:

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Slik kommer medvirkning til syne i vår barnehage:

  • voksenrollen er viktig for å kunne fange opp, både verbalt og nonverbalt, det barna har interesser for. Vi skal være nære, lyttende og tilstedeværende voksne
  • personalet må slippe opp planlagte aktiviteter og heller være tilstede her-og-nå på barnas premisser
  • personalet skal arbeide aktivt for at alle barna i vår barnehage skal oppleve og bli sett og hørt
  • vi skal være tydelige og romslige voksne som gri rom for at barns tanker og synspunkter blir tatt med i hvordan vi organiserer hverdagen og hvordan det fysiske miljøet er tilrettelagt med leker og utstyr
  • vi har leker og materiell lett tilgjengelig for barna slik at de selv kan plukke fram det de vil holde på med. Vi hekter oss på og fordyper oss i det barna er intereserte i.
  • personalet deltar aktivt i lek og aktiviteter sammen med barna
  • de voksne er lydhøre og nysgjerrige på barnas perspektiver og synspunkter
  • vi gjennomfører barnesamtaler- og intervjuer vår og høst. Gjennom disse samtalene får barna anledning til å si noe om sin barnehagehverdag, samt at vi kan fange opp ønsker og interesse

 

 

Barns medvirkning kommer til syne gjennom:

små aktiviteterlek og lektemaer

spontane turer foreslått av barna

små og store temaer eller prosjekter