Foreldresamarbeid

For å oppnå godt samarbeid bør barnehagen ha gode rutiner for kommunikasjon og informasjonsutveksling med foresatte. Målet er å sikre et godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom barnehagen og barnets foreldre.

Barnehagen gir tilbud om ordinære foreldresamtaler to ganger i året, vår og høst.

Barnehagen legger til rette for daglig informasjonsutveksling i hente- og bringesituasjoner

Barnehagen holder foreldremøter to ganger i året, ett om høsten og ett om våren.

Barnehagen er tilgjengelig gjennom telefon, e-post og hjemmeside

Barnehagen informerer om hjelpeinstanser ved behov.


Daglig samarbeid mellom barnehagen og foreldrene:

Den daglige kontakten skal gi foreldrene og barnehagen muligheter til å samarbeide om det enkelte barns trivsel og utvikling i barnehagen. Det daglige samarbeidet skal sikre at barnets helse og sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte.

Barnehagen har system for beskjeder og tilbakemeldinger fra foreldrene angående enkeltbarn. Barnehagen gir daglige tilbakemeldinger og beskjeder dersom det er noe spesielt som angår deres barn.

 

Foreldresamtaler:

Vi ønsker med disse samtalene å bidra til at barna får en trygg og utviklende tid i barnehagen i nært samarbeid med barnets hjem, gjennom en åpen og god dialog. Vi vil at foreldrene skal bli hørt og sett og få god informasjon.

Det skal være minimum to samtaler hvert barnehageår, og elelrs etter behov. Det skal også være en oppstartsamtale for nye barn som begynner i barnehagen etter ca. 14 dager.

 

Foreldremøter:

Foreldremøter skal være et samarbeidsfora mellom foreldrene og barnehagen der informasjon og begrunnelser utveksles.

Foreldremøtene skal være et fora der foreldrene (foreldrerådet) skal ha mulighet til medvirkning og diskutere praktiseringen av barnehagens verdigrunnlag.

Foreldremøtet skal være et møtested for foreldre, og mellom foreldre og personalet.

Det skal være minimum to foreldremøter hvert barnehageår. Siste året holdes det flere foreldremøter etter behov. Foreldre for nye foreldre om tilvenning og info/rutiner avholdes i juni før nytt barnehageår starter.

 

Samarbeidsutvalget (SU):

I henhold til barnehageloven skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem. Utvalget skal brukes aktivt i ulike spørsmål som angår barnehagen. Det skal arbeide aktivt for å sette i gang tiltak som kan skape kontakt mellom de ulike partene som er knyttet til barnehagen, f.eks. dugnader, temakvelder. Som kontaktskapende organ har samarbeidsutvalget også et ansvar for at barnehagen er kontaktskapende i forhold til lokalsamfunnet. Som samordnede organ skal utvalget i ulike sammenhenger, også der det oppstår konflikter, arbeide for å finne fram til en felles løsning.