Fagområdene

Vi skal gi barna muligheter til å se, høre og gjøre på ulike måter. Barna må få erfaringer med forskjellige arbeidsmåter.

I barnehagen vil vi sjelden jobbe med bare ett fagområde om gangen. Vi jobber ofte med tema eller prosjekter der flere fagområder er representert. Perosnalet må arbeide ut fra målsetningene for de ulike fagområdene i rammeplanen, og gi innspill til til utvikling og progresjon i prosjekt/temaarbeid sammen med barna.

 

Rammeplanen sier:

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egneverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. 

 

Lov om barnehager §2. Barnehagens innhold:

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter.

 

 

1. Kommunikasjon, språk og tekst

Vårt mål:

Barna skal utvikle et rikt og variert språk. Vi skal jobbe systematisk med språkstimulering.

Vår oppgave er å legge til rette for at barna skal utvbikle et rikt og variert språk. Det er i de første årene barna danner fundamentet for et godt språk.

Vi bruker Marte Meos kriterier for god kommunikasjon gjennom å etablere øyekontakt og følge barnets initiativ. Vi setter navn på og sørger for at alle har sin tur til å uttrykke seg, verbalt eller nonverbat. Vi imiterer barnet, reagerer på ønskelig atferd og gir uttrykk for at vi har forstått og oppfattet det barnet har villet kommunisere.

Det aller viktigste i jobben med språkstimulering er å ha en god relasjon og barnet skal oppleve å bli lyttet til. Språket er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap.

Trollius:

Aktiviteter:

 • samtaler, hvor vi veksler på å lytte til hverandre og snakke
 • rim, regler, dikt og sang
 • fortelling og høytlesning
 • lek
 • utforsking av skriftspråket
 • digitale verktøy med eventyr, spill, fortellinger, rim, regler m.m.

Vi bruker boka "Språklek i barnehagen" og "Språksprell" med vekt på rim, regler, begreper, lytte, munnmotorikk, stavelser.

Disse aktivitetene benytter vi daglig i barnehagen, både i planblagte aktiviteter og mer spontane og frie aktiviteter. Aktivitetene foregår i mindre grupper, mellom barn og voksne og hele barnegruppa samlet.

Barna skal møte symboler som tall og bokstaver i "daglige" situasjoner i barnehagen. Vi skal ha bokstaver og tall synlig i miljøet. Og personelet i barnehagen skal skape situasjoner i hverdagen der voksne og barn kan samtale om bokstaver og tall.

Høytlesning, samtaler, dikt, rim/regler og fortellinger er daglige innslag.

Det siste året vil de eldste ha ekstra fokus på dette fagområdet og i tillegg har de skrivedans.

Hver måned plukker vi ut ei ny bok, månedens bok, som vi da har fokus på å lese den måneden. I tillegg har vi ukas ord og begreper som er synlig på basen.

 

Tussilago:

Barnehagen er en viktig arena i språkutviklingen hos de minste barna. De yngste barna er helt avhengig av samspill med voksne som forstår deres forsøk på å kommunisere, ikke minst gjennom kroppsspråk, gester og mimikk. Vi snakker veldig tydelig til de små slik at forlengede konsonanter og vokaler fremstår som klare eksempler på talelyder. 

I alle daglige situasjoner som hente-/bringesituasjoner, stell, legging, måltider, lek ute og inne og påkledning jobebr vi med språkstimulering:

 • vi prater med barna, sakte og tydelig uten alt for mange ord
 • vi sutter på gulvet sammen med barna i deres lek
 • aktiviteter rundt bord
 • vi lytter og gjentar
 • benevner og viser med konkreter
 • bruker eventyr, sang, musikk, bevegelse, rim og bøker i det daglige
 • har sanger med bilder som henger på veggen
 • bruker elementer fra Språklekboka
 • filsofiske samtaler
 • samlingsstund daglig
 • organisert språkaktivitet hver dag

 

 

 

2. Kropp, bevegelse, mat og helse

Vårt mål:

Vi skal barna en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring ut fraa det enkelte barns mestringsnivå.

I Skonnordtjernet barnehage skal vi ha fokus på et sunt og godt kosthold.

Vi skal legge til rette slik at barna får en god veksling mellom aktivitet og hvile

 

Vi har et mangfold av ulike aktiviteter inne i barnehagen, ute og på tur i skog og mark. Vi voksne skal være støttende stillas for barna slik at de kan mestre nye utfordringer ut fra sitt utviklingsnivå. Barna blir kjent med sin egen kropp og utvikler bevissthet om egne og andres grenser

Aktiviteter:

 • vi går på ski ute i barnehagen, på jordet og i lysløypa
 • klatrer i klatrestativet i barnehagen og i trær på tur
 • klatre opp en bakke /bergskrent når vi er på tur
 • beveger oss på ujevnt underlag på tur i skogen
 • balanserer på stokker, steiner
 • klatrer opp og sklir på sklia ute og inne i barnehagen
 • utvikler finmotorikken gjennom f.eks. pering, fargelegging, lekeskriving og skrivedans
 • puterom med mulighet for fysisk utfoldelse
 • tussilago bruker skolens gymsal på kalde vinterdager
 • vanntilvenning for de som går det siste året i barnehagen
 • hvilestund for alle barn etter lunsj

                   

Kosthold

I Skonnordtjernet barnehage skal vi ha fokus på et sunt kosthold. Barna har med egen niste til frokost. Midt på dagen serverer vi brødmåltid og vi har varmmåltid jevnlig. På ettermiddagen serverer vi knekkebrød/brødskive. Barna får frukt hver dag. Jevnlige måltider og et sunt kosthold gjør at barna holder kroppen i balanse.

Helse og hygiene

Vi lærer barna god hygiene gjennom å vaske hender før og etter mat, før mataging og etter dobesøk og utelek. Hver morgen vasker barn, ansatte og foreldre hender når de kommer til barnehagen.