Språk

Vårt mål er at barna skal utvikle et rikt og variert språk og vi skal jobbe systematisk med språkstimulering. Personalet skal tilegne seg kompetanse innen område språk, tekst og kommunikasjon, samt å bli trygge i rollen som gode språkmodeller og språkformidlere. Vi skal ha språk og språkstimulering som satsningsområde 2019 - 2021. Bakteppe for dette er svake resultater i lesing i Gjøvikskolene. Språket er grunnlaget for lesingen.

Det er i de første årene barna danner fundamentet for et godt språk. Og gjennom satsningsområdet skal vi igjennom følgende områder innen språk og språkutvikling:

1. Generelle språkferdigheter:

 • ordforråd
 • begrepsdanning
 • dagligspråk

2. Oppmerksomhet mot språkets formmessige deler: 

 • ord som enheter
 • rim, rytme og regler
 • språklyder og uttale
 • meningsdeler i ord

3. Erfaringer med skrift og skriving:

 • tegning
 • rabling og skriveforsøk
 • rollelek med skrift

4. Situasjonsuavhengig språk:

 • forståelse av fortellinger
 • rollelek med bok og lesing
 • fortelle og forklare til andre

                  

Barna skal møte symboler som tall og bokstaver i daglige situasjoner i barnehagen. Vi skal ha bokstaver og tall synlig i miljøet. Høytlesning, samtaler, dikt, rim/regler og fortellinger er daglige innslag. Det siste året vil de eldste barna ha ekstra fokus på dette temaet og i tillegg har de skrivedans.

Barnehagen er en viktig arena i språkutviklingen hos de minste barna. Språket er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap.

De yngste barna er helt avhengig av samspill med voksne som forstår deres forsøk på å kommunisere, gjennom kroppsspråk, gester og mimikk. Vi snakker veldig tydelig til de små, slik at forlengede konsonanter og vokaler fremstår som klare eksempler på talelyder.

Barns språkforståelse er like viktig som selve ordene og uttalen. Derfor er det viktig at vi benevner det vi holder på med slik at barna får en forståelse mellom ord og gjenstand/handling. Like viktig er det å finne ut om barna forstå det vi sier.

I alle daglige situasjoner som hente- og bringesituasjoner, stell, legging, måltider, lek inne og ute og påkledning jobber vi med språkstimulering.

 Personalets ansvar blir å respondere på og stimulere barnas verbale og nonverbale uttrykk og anerkjenne det. Vi skal legge til rette for samspill og samtaler. Vi skal sørge for at barna får positive erfaringer med å bruke språket. Personalet skal være sprkmodeller for barna og være lydhøre i kommunikasjon med barna. Vi skal fange opp og støtte barna med ulike språkvansker.

Vår jobb er å legge til rette for at barna skal utvikle et rikt og variert språk. Vi skal være tilstedeværende voksne, og ha god relasjon mellom oss og barna. 

Vi jobber med temaer fra Språklekbøkenen når vi har sytematiske språkaktiviteter.